Temtiwr – Cymraeg

Temtiwr – Cymraeg

Attendee Information 2018


Please note:  The event is open to women 16 years and older.


Penwythnos o feicio mynydd i ferched gyda hyfforddi sgiliau a sesiynau gweithdy, reidiau dan arweiniad, noson ffilm a sgyrsiau. Mae’r ceisiadau’n agor ddydd Sul 15 Gorffennaf am 6 pm.

Cynhelir y digwyddiad ar 8/9 Medi, 2018.

Mynediad i’r digwyddiad

Temtiwr Coed y Brenin

Llynedd, roedd lle i 65 i ddod ar y penwythnos hwn ac fe werthwyd y cwbl, ond eleni, gyda fformat newydd rydym wedi llwyddo i ymestyn hyn a chynnig 80 lle. Bydd y tocynnau’n cael eu rhyddhau mewn dau lwyth; bydd y 40 tocyn cyntaf yn cael eu rhyddhau ar DDYDD SUL 15 GORFFENNAF am 6pm. Os ydych chi’n bwriadu dod i’r digwyddiad, darllenwch yr holl wybodaeth am y digwyddiad yn fanwl, a darllenwch y dudalen gwybodaeth hyfforddi er mwyn sicrhau eich bod yn barod i wneud eich dewisiadau. Mae’r niferoedd ar gyfer pob sesiwn hyfforddi a’r gweithdai dydd Sul yn gyfyngedig ac fe’u cynigir ar sail y cyntaf i’r felin.
Sylwer: Rhaid bod yn ferch 16 oed neu hŷn i gymryd rhan yn y digwyddiad.

Mae Temtiwr yn benwythnos o feicio mynydd i ferched a gynhelir yng nghanolfan llwybrau beicio mynydd gwreiddiol y DU, sef Coed y Brenin. Cafodd y digwyddiad ei greu yn 2017 fel partneriaeth rhwng Beics Brenin (y siop feiciau yng Nghoed y Brenin), Cyfoeth Naturiol Cymru (tirfeddiannwr a rheolwr llwybrau Coed y Brenin), Beicio Cymru a Digwyddiadau Dyfi.

Cynhelir y digwyddiad ar 8/9 Medi, 2018, ym Mharc Coedwig Coed y Brenin yng Ngogledd Cymru.

Cafodd y digwyddiad ei greu er mwyn hyrwyddo ac annog cyfranogiad Merched mewn Beicio Mynydd, gan ddarparu cyfleoedd hyfforddi a’r cyfle i ferched gyfarfod a chymdeithasu.

Ar gyfer y digwyddiad eleni, bydd cydrannau cymdeithasol craidd sy’n darparu asgwrn cefn i weithgareddau’r penwythnos yn cael eu cynnwys. Bydd mynediad i’r digwyddiad eleni’n costio £30 (+ ffioedd archebu cwmni Eventbrite) a bydd yn cynnwys y canlynol:
Croeso dydd Sadwrn

-> Clinigau galw heibio a gweithdai cynghori

-> Mynediad i wylio ffilm nos Sadwrn, sgyrsiau cwestiwn ac ateb a chymdeithasu.

-> Dydd Sul – gweithdy a sgwrsio ymarferol

-> Taith gymdeithasol grŵp dydd Sul gyda phicnic o’r orsaf fwyd

-> Cofarwydd digwyddiad Temtiwr 2018
 
Yna, gallwch ychwanegu at y gweithgareddau cymdeithasol craidd fel y dymunir, gan ddewis o ystod o fodiwlau hyfforddi bolltio beiciau a gynigir gan ein partneriaid hyfforddi. Mae manylion am y gweithgareddau hyn ynghyd â chost pob sesiwn wedi’u hamlinellu isod yn yr adran Modiwlau Hyfforddi.

Bydd angen Beic Mynydd eich hun arnoch chi (wedi cael y gwasanaeth cywir, yn ddiogel i’w reidio ac yn gweithio’n dda) ac offer reidio eich hunain sy’n cynnwys helmed feicio addas.

Y Penwythnos


Dydd Sadwrn

Bydd dydd Sadwrn yn dechrau gyda chroeso. Bydd y diwrnod wedyn yn cael ei rannu i mewn i dri rhan sef A, B a C, a bydd modd defnyddio hyn i ychwanegu modiwlau hyfforddi neu sesiynau ioga, neu fwynhau gweithgareddau eraill fel archwilio un o lwybrau beicio mynydd Coed y Brenin, ardal sgiliau Beicio Mynydd neu ymweld ag un o orsafoedd galw heibio Temtiwr sy’n cynnig cyngor ar bynciau fel gofalu am feic a sut i osod beic, neu efallai eich bod am ymlacio a chymdeithasu gyda ffrindiau.

Her Sgiliau Temtiwr

Un o’r sesiynau galw heibio yw Her Sgiliau Temtiwr a fydd yn cael ei reoli gan Tim Matthews. Cwrs sgiliau byr a syml yw’r her wedi’i ddylunio i brofi sgiliau craidd cydbwysedd a rheolaeth beicio mynydd. Bydd Tim wrth law i gynnig awgrymiadau a chyngor ar ystum y corff, pedalau, llywio a rheoli brecio i’ch helpu ar eich ffordd, a bydd gwobrau ar gael i’w ennill.

Mae caffi ar y safle a bydd ar agor o 9 am nes 5 pm. Bydd byrbrydau ysgafn, te, coffi, cacennau a phrydau llawn ar gael.

Gallwch ddod o hyd i fanylion llawn ar y modiwlau hyfforddi a’r hyfforddwyr partner sydd ar gael ar ein Tudalen Gwybodaeth Hyfforddi Temtiwr.

Gwylio Ffilm Nos Sadwrn

The Adventure Syndicate present "Divided"

In summer 2017, Lee Craigie and Rickie Cotter rode the Tour Divide, a mountain bike route that follows the Continental Divide down the spine of the USA, and covers a distance more than three times the length of the UK, with just under 20 Everests’ worth of climbing. The rules are simple: eat and sleep when you like, but the clock never stops. Follow the exact route. Remain completely self-supported. And if that’s not enough of a challenge, racers have to dodge bears, lightning storms, snow and snakes. Lee and Rickie self-filmed the whole way and together with Mike Webster (helped by Thomas Hogben and Kirk Watson), have created the feature film Divided.It’s not a straightforward story. None of the best stories are.Premiering at Curzon Cinema in London on 17th Feb in association with Leigh Day Cycling then at Fort William Mountain Festival on 24th Februaryhttps://www.mountainfestival.co.uk/greatdivide.html WATCH OUR TWITTER FEED FOR A CHANCE TO WIN TWO TICKETS TO THE PREMIERE THIS SATURDAY IN LONDON!!

Posted by The Adventure Syndicate on Tuesday, 13 February 2018

Yn rhan o benwythnos Temtiwr, bydd cyfle i wylio’r ffilm ‘Divided’ gan The Adventure Syndicate ar y nos Sadwrn. Mae’r ffilm yn dilyn Lee Craigie a Rickie Cotter wrth iddynt deithio’r Tour Divide sef llwybr beicio mynydd sy’n dilyn y Continental Divide i lawr arfordir yr UDA. Mae pellter y daith deirgwaith yn fwy na hyd y DU ac mae’r gwaith dringo’n gyfartal i ddringo Mynydd Everest bron i ugain o weithiau.
Mae’r rheolau’n syml: bwyta a chysgu pan fyddwch chi’n teimlo fel gwneud, ond gan gofio bod amser yn dal i fynd yn ei flaen. Rhaid dilyn yr union lwybr ac aros yn gwbl hunangynhaliol. Ac os nad yw hynny’n ddigon o her, mae’n rhaid i’r beicwyr frwydro yn erbyn eirth, stormydd mellt, eira a nadroedd.

Mae mynediad i wylio’r ffilm wedi’i gynnwys fel rhan o brif docyn Temtiwr, ond cofiwch ddewis y ffilm fel un o’ch dewisiadau wrth gofrestru i gadw’ch tocyn.

Ar ôl gwylio’r ffilm: Sgwrs a thrafodaeth am fynd i feicio a champio

Ar ddiwedd y ffilm, bydd sgwrs a thrafodaeth am feicio anturus gan Polly Clark  o Mountain Yoga Breaks. Bydd Polly’n siarad am ei phrofiad personol hi o feicio anturus ac am y teithiau a drefnir gan Mountain Yoga Breaks.

 


Dydd Sul

Gweithdai a Sgyrsiau

9.30 am nes 11.30 am.

Mae dydd Sul yn dechrau gyda gweithdai yn y bore. Bydd rhai sesiynau’n ymarferol, a bydd rhai’n sgyrsiau a thrafodaethau. Gofynnir i chi ddewis pa weithdy i’w fynychu wrth gofrestru ar gyfer prif docyn y digwyddiad. Gweler ein Tudalen Hyfforddi am fanylion llawn ar y gweithdai sydd ar gael Dyma sampl ohonynt:

Sut i Addasu Gêr a Gofal Beic Sylfaenol (ymarferol)
Sut i drwsio pyncjar (ymarferol)
Llywio sylfaenol (ymarferol)
Reidio wrth fod yn feichiog – taith o feichiogrwydd i reidio gyda phlant (sgwrs)

Gweler yr holl weithdai ar ein Tudalen Gwybodaeth Hyfforddi

Taith Fawr Temtiwr

Gyda hyfforddiant y penwythnos allan o ffordd, mae’n amser ymlacio a mwynhau ambell i lwybr a chwmni da. Mae Taith Fawr Temtiwr yn cynnig opsiynau llwybr ar gyfer pob math o feicwyr, profiadol neu’n ddechreuwr, a bydd cyfle i bawb gyfarfod ar yr un pryd yng ngorsaf fwyd bwffe’r goedwig a chael picnic hyfryd. Yna, bydd y beicwyr yn dechrau ail ran y daith ac yn dychwelyd i’r Ganolfan Ymwelwyr yn flinedig i gasglu eu cofarwydd a ffarwelio â digwyddiad 2018. Bydd y llwybr hawsaf ar gyfer dechreuwyr tua 18km i gyd, gyda’r llwybr wedi’i liwio’n las a ffordd tân y goedwig. Bydd y llwybr ar gyfer y rhai sy’n ychydig mwy profiadol wedi’i liwio’n goch a du, a bydd ychydig yn hirach gyda mwy o ddringo a disgyn.


 

Temtiwr Hyfforddi

Gweler yr holl weithdai ar ein Tudalen Gwybodaeth Hyfforddi

    Share your funny, epic or painful photos on instagram using #dyfienduro