Temtiwr Hyfforddi

Yma cewch hyd i wybodaeth am weithgareddau hyfforddi sydd angen tocyn, a gweithgareddau eraill, sy’n cael eu cynnig yn nigwyddiad Temtiwr 2018.

Neidiwch i:

Sunday workshop options that are included in the main ticket can be found listed HERE

Coaches: Ally Campbell | Steve Beech | David Windebank | Ed Roberts | Al Seaton | Cheri Mills | Polly Clarke(yoga) 

 

Sut mae’n gweithio

Eleni mae’r digwyddiad yn cynnwys craidd o gydrannau cymdeithasol sy’n cynnwys ffilm/sgwrs, gweithdy a thaith/picnic cymdeithasol ar gyfer grŵp (bwyd wedi’i gynnwys), ochr yn ochr â gorsafoedd galw heibio eraill. Mae sesiynau hyfforddi ac ioga ar gael gan ein partneriaid hyfforddi fel tocynnau ychwanegol y gellir eu prynu ochr yn ochr â’r prif docyn mynediad. Ni fyddai hyfforddiant yn y digwyddiad yn bosibl heb gefnogaeth ein partneriaid hyfforddi sy’n cynnig y sesiynau hyn am y cyfraddau digwyddiad arbennig hyn i’n helpu i hyrwyddo ac annog beicio mynydd i ferched. Gobeithio y bydd merched yn defnyddio’r digwyddiad i gael blas ar yr hyn y gall hyfforddiant ei gynnig. Gellir mynd ar wefannau pob un o’n hyfforddwyr partner ar y dolenni a roddir yn eu bywgraffiadau hyfforddi isod.

Darllenwch drwy’r opsiynau o gyrsiau sydd ar gael, yna rydym yn argymell eich bod yn ysgrifennu’r cyrsiau yr hoffech eu gwneud ar gyfer bob amser sesiwn (gan gynnwys eu dynodwr cod sesiwn) ac os yn bosibl, dewiswch opsiynau wrth gefn. Mae nifer cyfranogiad cyrsiau unigol yn gyfyngedig iawn ac mae lleoedd yn cael eu gwerthu ar sail y cyntaf i’r felin. Os nad ydych chi’n gweld tocynnau ar gael ar gyfer eich dewis o gwrs, efallai y bydd y cwrs hwnnw eisoes wedi gwerthu pob tocyn.

Anfonir gwybodaeth lawn am ble i gwrdd ar gyfer cyrsiau/sesiwn trwy e-bost yn nes at y digwyddiad.

Cofiwch, i ymuno â’r sesiynau hyfforddi hyn, bydd angen i chi hefyd brynu tocyn mynediad i brif ddigwyddiad Temtiwr.

Ar gyfer unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag Adran Weinyddol Digwyddiadau Dyfi: mail@dyfievents.com 


Amserlen Penwythnos

I’r rhai sydd ddim eisiau archebu sesiynau hyfforddi y telir amdanynt, neu sydd ddim eisiau gwneud pob sesiwn, bydd gorsafoedd galw heibio ar gael i fynd iddynt (nid oes angen archebu), gan gynnig help a chyngor ar bethau fel gofal beic a gosod beiciau. Byddwch hefyd yn dod o hyd i her sgiliau MTB hwyliog am y cyfle i ennill gwobr. Fel arall, gellir defnyddio’r amser hwn i archwilio llwybrau neu ardal sgiliau Coed y Brenin neu i ymlacio a mwynhau rhywfaint o lonyddwch. 

Dydd Sadwrn 8 Medi

TIME SESSION
08.30 – 09.30 Cofrestru
09.30 – 10.00 Croeso
10.30 – 12.00 BLOC A [gweld opsiynau]
12.00 – 13.00 Egwyl
13.00 – 15.00 BLOC B [gweld opsiynau]
15.00 – 15.30 Egwyl
15.30 – 17.30 BLOC C [gweld opsiynau]
From 17.30 -> Byrgyrs, Salad a Diodydd yn cael eu gweini yn y Caffi (archebwch ymlaen llaw wrth gofrestru ddydd Sadwrn os oes angen)
18.30 -> Ffilm a Sgwrs

  ^^^Yn ôl i’r brig^^^   

Dydd Sul 9 Medi

TIME SESSION
09.30 – 11.30  Gweithdai/Sgyrsiau (gweler isod)
11.30 – 12.00 Egwyl
12.00 -> Man Ymlacio i Feicwyr a Phicnic Temtiwr (opsiynau llwybr)
16.00 – 17.00  Ffarwel, gwobrau a chofarwyddion Temtiwr ac ati

  ^^^Yn ôl i’r brig^^^   

Opsiynau Sesiwn

 

Opsiynau Sesiwn Bloc A

Amser sesiwn:  Dydd Sadwrn 8fed – 10.30 am tan hanner dydd.

LEFEL SESIWN HYFFORDDWR PRIS COD
Hawdd IOGA – Sesiwn hawdd a hamddenol sy’n addas i bawb. Polly Clarke £7.00 A/YO
Canolradd Pwmpio a sgiliau ‘manual’ i ferched Ally Campbell £15.00 A/AC
Cychwynwyr Amser Teiar Fflat – Popeth roeddech eisiau ei wybod am sut i drwsio pynjar. Steve Beech £10.00 A/SB
Canolradd Llif MTB – Teithiwch yn llyfn a magwch hyder. David Windebank £15.00 A/DW
Canolradd Sut i wneud y symudiad ‘manual’, 3 cham hawdd. Ed Roberts £15.00 A/ER
Cychwynwyr Symud eich pwysau a mynd am gorneli Al Seaton £15.00 A/AS
Cychwynwyr Fundamentals (Beginner) Cheri Mills £15.00 A/CM

  ^^^Yn ôl i’r brig^^^   

  

Opsiynau hyfforddiant Bloc B

Amser sesiwn:  Dydd Sadwrn 8fed – 1 pm tan 3 pm.

LEFEL SESIWN HYFFORDDWR PRIS COD
PROFIADOL IOGA – Sesiwn sy’n fwy cryfhaol i’r rhai gyda rhywfaint o brofiad. Polly Clarke £10.00 B/YO
Canolradd Symudiadau i lawr llethrau – Canolradd. Ally Campbell £15.00 B/AC
Canolradd Trwsio ger ochr llwybr – Cyngor ac awgrymiadau i’ch cadw chi i symud. Steve Beech £15.00 B/SB
Canolradd Cynnydd MTB David Windebank £15.00 B/DW
Uwch Gwneud y mwyaf o’r llwybrau – gweithiwch yn ddoethach, nid yn galetach. Ed Roberts £15.00 B/ER
Canolradd Gemau’r Meddwl (rhowch drefn ar eich meddyliau MTB) Al Seaton £15.00 B/AS
Canolradd Flow Cheri Mills £15.00 B/CM

  ^^^Yn ôl i’r brig^^^   

 

Opsiynau hyfforddiant Bloc C

Amser sesiwn:  Dydd Sadwrn 8fed – 3.30 pm tan 5.30 pm.

 

LEFEL SESIWN HYFFORDDWR PRIS COD
Canolradd Mynd am gorneli – Canolradd. Ally Campbell £15.00 C/AC
Canolradd Sut i feistroli’r creigiau. Steve Beech £20.00 C/SB
Uwch Antur ar y Mynydd – Sut i drin llwybrau igam-ogam Ed Roberts £15.00 C/ER
Canolradd Gwella a meithrin eich llif beiciwr Al Seaton £15.00 C/AS
Canolradd Fundamentals (Intermediate) Cheri Mills £15.00 C/CM

  ^^^Yn ôl i’r brig^^^   


Ein hyfforddwyr a’u cyrsiau

Ioga 

Polly Clarke Mountain Yoga Breaks

 

Bywgraffiad: Mae Polly wedi canfod y cydbwysedd perffaith, beiciau, antur ac ioga. Mae’n athrawes brofiadol mewn ffurfiau amrywiol yn cynnwys Llif Ashtanga a Vinyasa ac yn aml yn cynnig sesiynau yma yng Nghoed y Brenin. Drwy Mountain Yoga Brakes mae Polly hefyd yn helpu eraill i ddarganfod y cyfuniad unigryw hwn o weithgareddau, yn cynnwys ioga, beicio dan arweiniad a phenwythnosau beicio ledled Cymru. [visit website]
COD CYRSIAU TEMTIWR A GYNIGIR
A/YO Cwrs: Ioga (Hawdd)

Lefel Gallu: Cychwynnwr i Ganolradd

Sesiwn ioga hawdd i helpu’r rheini sy’n newydd i ioga neu’n ymarfer yn llai aml, i ymestyn, dadflino ac ymlacio eu cyrff yn barod am benwythnos prysur o feicio.

Pris: £8

B/YO Cwrs: Ioga (Egnïol)

Lefel Gallu: Profiadol

Sesiwn ioga fwy egnïol a chryfhaol ar gyfer y rhai hynny sydd â mwy o brofiad.

Pris: £10

  ^^^Yn ôl i’r brig^^^   

 

Mountain Biking 

Ally Campbell Campbell Coaching

Bywgraffiad: 
Mae Ally yn canolbwyntio ar gynnal sesiynau Benywaidd Campbell Coaching, fodd bynnag, mae hi’n aml yn mynd allan i feicio ac yn hyfforddi’r dynion hefyd! Mae ganddi arddull hyderus a hwyliog. Mae rhychwant ei gwybodaeth, a’r gallu i adnabod a chyfathrebu pwyntiau allweddol, yn galluogi ei chleientiaid i ddatblygu eu dealltwriaeth o’r sgiliau yn gyflym ac i feicio llwybrau, elfennau neidio a llethrau gyda mwy o hyder a rheolaeth.
Mae gan Ally hefyd brofiad helaeth o Rasio Gwytnwch Corfforol Gwaeredol ac UK Gravity Enduro, gan ddod yn ail yng nghyfres 2011. Felly, ar ôl teithio dros y 5 mlynedd diwethaf o amgylch Ewrop i ddigwyddiadau, cafodd gipolwg unigryw o safbwynt merch gyda’r dull hwn o feicio sy’n dod i’r amlwg.
Datblygwyd y sgiliau hyn i gyd drwy dreulio blynyddoedd yn teithio o gwmpas y byd yn gwneud alldeithiau i lefydd fel Iran, De America a llawer o leoedd rhyngddynt. Yn ogystal â Hyfforddi, arwain ar afon a rasio o safon uchel ledled Ewrop, Asia a Sgandinafia. Ychydig o flynyddoedd yn ôl, dewisodd Ally newid y padlau i olwynion, oherwydd credwch neu beidio, mae’n hawdd trosglwyddo rhyngddynt. [ewch i’r wefan]
[visit website]
COD CYRSIAU TEMTIWR A GYNIGIR
A/AC Cwrs: Pwmpio a sgiliau ‘manual’ i ferched

Lefel Gallu: Canolradd

Gan ddatblygu sgiliau pwmpio a ‘manual’, mynd yn ôl i’r elfennau sylfaenol a datblygu drwy’r sesiwn i feicio llwybrau’n hyderus.

Pris: £15

B/AC Cwrs: Symudiadau i lawr llethrau – Canolradd

Lefel Gallu: Canolradd

Dadansoddi eich sgiliau cyfredol i lawr llethrau, a chynnig datblygiadau cynyddol.

Pris: £15

C/AC Cwrs: Mynd am Gorneli – Canolradd

Lefel Gallu: Canolradd

Sgiliau trin, dewis eich llinell a rheoli cyflymder ar lwybrau gwastad ac ysgafellau.

Pris: £15

  ^^^Yn ôl i’r brig^^^   

     

Steve Beech Wheelism

Bywgraffiad:   Mae Steve o Wheelism yn cynnig pob lefel o hyfforddiant Sgiliau MTB, Cyrsiau Beicio dan Arweiniad a Chynnal a Chadw Beiciau yn Ne Eryri. Ychydig iawn o bobl sy’n adnabod llwybrau Coed y Brenin fel Steve, wedi iddo weithio fel rheolwr Beics Brenin am 8 mlynedd, ond bellach mae’n neilltuo ei amser i helpu eraill i ddatblygu eu sgiliau beicio mynydd. [visit website]
COD CYRSIAU TEMTIWR A GYNIGIR
A/SB Cwrs: Amser Teiar Fflat – Popeth roeddech eisiau ei wybod am sut i drwsio pynjar!

Lefel Gallu: Cychwynnwr/Pawb

Byddwn yn edrych ar pam mae pynjars yn digwydd a sut i’w hosgoi, a sut i’w trwsio pan fyddant yn digwydd. Sesiwn ymarferol mewn gweithdy, lle dylai beicwyr ddod â’u beiciau eu hunain.

Pris: £10

B/SB Cwrs: Trwsio ger ochr llwybr – Cyngor ac awgrymiadau i’ch cadw chi i symud.

Lefel Gallu: Canolradd

Byddwn yn beicio i’r goedwig ac yn trafod methiannau mecanyddol tebygol a gwaith a thechnegau trwsio defnyddiol ger ochr llwybr, er mwyn i chi gyrraedd adref yn ddiogel. Byddwn hefyd yn sôn am beth i’w gario, sut i’w ddefnyddio, a beth i’w wneud pan fo’r cyfan yn mynd yn draed moch! Bydd rhai agweddau ymarferol yn cael eu cynnwys.

Pris: £15

C/SB Cwrs: Sut i feistroli’r creigiau.

Lefel Gallu: Canolradd

Mae gan Goed y Brenin rai o’r llwybrau mwyaf creigiog o gwmpas. Dysgwch sut i feistroli’r creigiau a theithio gyda mwy o gyflymder, rheolaeth a llif. Dylai beicwyr fod yn hapus ar lwybrau gradd coch/du (bydd y llwybr a ddewisir yn amrywio yn dibynnu ar alluoedd y beicwyr).

Pris £20

    ^^^Yn ôl i’r brig^^^   

David Windebank Wye MTB

Bywgraffiad: Mae David Windebank, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Windy, yn Ddarlithydd Awyr Agored medrus sy’n gweithio ar flaen y gad yn y diwydiant am y 12 mlynedd diwethaf, fel Darlithydd Llawn Amser mewn Addysg Awyr Agored. Mae Windy yn diwtor Arweinyddiaeth Beicio Mynydd sy’n feiciwr Prydain, ac mae wedi bod yn rhan o’r rhaglen Arweinyddiaeth Beicio Mynydd ers dros 10 mlynedd yn gweithio gyda beicio’r Alban, beicio Cymru a Beicio Prydain. Mae Windy â nifer o wobrau Awyr Agored eraill, gan gynnwys Arweinydd Mynydd, Gwobr Dringen Sengl, Hyfforddwr Canŵio a Chaiac Lefel 3 yn ogystal â bod yn aelod o’r Sefydliad Dysgu Awyr Agored, gyda’i wobr APIOL. [visit website]
COD CYRSIAU TEMTIWR A GYNIGIR
A/DW Cwrs: Llif MTB

Lefel Gallu: Canolradd

Darn ar sgiliau a thechnegau a welwyd yn ystod cwrs ‘Sgiliau Craidd’ MTB Gwy. Nod y sesiwn hyfforddi hon yw rhoi hyder i feicwyr wrth drin llwybrau gradd coch.

Pris: £15

B/DW Cwrs: Cynnydd MTB

Lefel Gallu: Canolradd

Helpu beicwyr i symud ymlaen tuag at ddilyn cwrs gydag elfennau Neidio a Llethrau Serth yn y dyfodol. Nod y sesiwn hon yw atgyfnerthu sgiliau allweddol sy’n hanfodol er mwyn mynd i’r afael â thiroedd

Pris: £15

    ^^^Yn ôl i’r brig^^^     

Ed Roberts Pedal MTB

Bywgraffiad: Yn feiciwr profiadol, mae Ed wedi teithio i rasys beicio’r byd a beicio ar bob tir. Dechreuodd ei gariad at feicio’n gynnar i Ed, gan gystadlu yn y gyfres treialon beic modur Prydeinig ac Ewropeaidd o oedran ifanc hyd at y brifysgol. Mae wedi cystadlu yn erbyn y gorau yn y byd yn y Gyfres World Enduro dros y tair blynedd diwethaf a digwyddiadau mawreddog fel Megavalanche. Mae Ed yn frwd dros drosglwyddo ei wybodaeth am y gamp i bawb sy’n rhannu ei frwdfrydedd dros fynd allan ar eu beiciau. Mae’n hyfforddwr MTB Beicio Prydain achrededig a hefyd â Gradd mewn Gwyddor Chwaraeon a Gradd Meistr mewn Ffisioleg Ymarfer Corff. Mae’r wybodaeth eang hon wedi ei helpu i addasu ei arddull hyfforddi i gyd-fynd â phob lefel o ddysgwr, boed yn ddechreuwyr llwyr i’r gamp neu feicwyr profiadol sy’n ceisio cael y cyflymder ychwanegol hwnnw. [visit website]
COD CYRSIAU TEMTIWR A GYNIGIR
A/ER Cwrs: Sut i wneud y symudiad ‘manual’, 3 cham hawdd

Lefel Gallu: Canolradd/Uwch

Y sgil sy’n agor posibiliadau i fyd o lwybrau y mae cymaint yn ei hystyried yn her go iawn i’w dysgu. Byddwn yn dangos y ffordd i chi mewn 3 cham hawdd. Dysgwch sut i symud eich pwysau, pwmpio a sut i godi oddi ar un olwyn.

Pris: £15

B/ER Cwrs: Gwneud y mwyaf o’r llwybrau – gweithiwch yn ddoethach, nid yn galetach.

Lefel Gallu: Uwch

Gweithiwch gyda’r llwybr a manteisiwch ar bopeth sydd ganddo i’w gynnig a byddwch yn teithio yn gyflymach ac yn bellach gyda llai o ymdrech. Yn cynnwys lleoli Llwybrau, Pwmpio, Cynnal Cyflymder, Pwmpio Allan o Droadau, gweithio ar nodweddion llwybr a neidio ymlaen llaw.

Pris: £15

C/ER Cwrs: Antur ar y Mynydd – Sut i drin llwybrau igam-ogam

Lefel Gallu: Uwch

Dysgwch sut i baratoi yn gywir ar gyfer llwybrau igam-ogam, pryd i droi a phryd i godi’r olwyn gefn. Dysgwch dechnegau ar gyfer trin troadau tynnach a chodi’r olwyn gefn wrth fynd am lwybrau igam-ogam. Dysgwch sut i gynnal cyflymder trwy gorneli tynn.

Pris: £15

    ^^^Yn ôl i’r brig^^^      

Al Seaton Pedal MTB

Bywgraffiad: Mae Al wedi bod yn darparu cyrsiau Arweinyddiaeth Beicio Mynydd ers 2008 ac wedi gweithio ledled y byd yn darparu hyfforddiant a chyngor ymgynghorol i gwmnïau gwyliau a theithiau, yn Kenya, Gwlad Groeg a Chanada. Yn 2017, gyda chefnogaeth Beicio Prydain, fe hyfforddodd yr arweinwyr beicio mynydd benywaidd cyntaf yn Nepal, gan gyflwyno’r hyfforddiant yn rhanbarth Annapurna. Yn athro Addysg Gorfforol a hyfforddwr awyr agored cymwysedig, mae gan Al gyfoeth o brofiad yn darparu, rheoli a datblygu hyfforddiant. Mae’n hyfforddwr brwdfrydig, ac mae Al yn defnyddio ei brofiadau fel cyn-chwaraewr hoci rhyngwladol, ymarferydd NLP Master, a’r profiad a enillwyd fel hyfforddwr, i ddarparu hyfforddiant cytbwys, agored a gonest. [visit website]
COD CYRSIAU TEMTIWR A GYNIGIR
A/AS Cwrs: Symud eich pwysau a mynd am gorneli

Lefel Gallu: Cychwynnwr

Cydbwysedd yw popeth. Mae’r sesiwn hon yn eich helpu i fireinio’ch cydbwysedd ar feic er mwyn rheoli a throi yn effeithiol. Dysgwch sut i symud pwysau, safle’r corff, pwyso’n gywir ar gyfer cornel a dewis pwynt mynediad/gadael.
Pris: £15

B/AS Cwrs: Gemau’r Meddwl

Lefel Gallu: Canolradd

Beth sy’n eich dal yn ôl? Efallai bod eich gêm feddyliol MTB angen rhywfaint o waith? Mae’r sesiwn hon yn cynnig Cyngor ac Awgrymiadau i’ch helpu i reoli’ch rhwystrau meddyliol. Dewch i adnabod eich sbardunau a datblygu strategaethau ymdopi. Dysgwch sut i fabwysiadu meddylfryd twf.

Pris: £15

C/AS Cwrs: Gwella a Meithrin eich Llif Beiciwr

Lefel Gallu: Canolradd

Dysgwch sut i feithrin eich llif beicio fel eich bod yn osgoi dod yn arwr maes parcio. Byddwn yn ymdrin â sgiliau hanfodol ar gyfer troadau, llethrau, corneli a dysgu ambell i dechneg brecio ddefnyddiol.

Pris: £15

 
  ^^^Yn ôl i’r brig^^^    

 

Cheri Mills One Planet Adventure

Bio: Bio: Mae Cheri wedi bod yn reidio ac yn rasio am 25 mlynedd, ble mae hi wedi profi popeth o geidio yn yr Alpau i ddysgu dynes 63 mlwydd oed sut i reidio beic am y tro cyntaf. Mae Cheri wedi bod yn hyfforddwr proffesiynol yn oneplanetadventure am y 4 mlynedd ddiwethaf, yn darparu eu holl sgiliau beicio mynydd, o gyrsiau, yn cynnwys Sylfaen, Llifo a Neidiau a Chwympiadau mewn sesiynau un i un a sesiynau grŵp. Ffocws Cheri yw helpu reidwyr i ddysgu a gwella eu sgiliau, tra’u bod nhw’n cadw’r sgil bwysicaf, mwynhau![visit website]
CODE TEMTIWR COURSES OFFERED
A/CM Cwrs: Sylfaenol (Dechreuwr)

Lefel Gallu: Dechreuwr

Bydd y sesiwn hwn yn cynnwys y blociau adeiladu hanfodol ar gyfer beicio mynydd da, yn cynnwys safle’r corff, trosglwyddo pwysau, brecio, cornelu. Mae dealltwriaeth gadarn o’r cydrannau trin beic hanfodol hyn yn siŵr o’ch helpu chi i ddatblygu ym mhob agwedd o’r gamp.

Pris: £15

B/CM Cwrs: Llif

Lefel Gallu: Canolradd

Bydd y sesiwn hwn yn cynnwys sgiliau datblygu hanfodol a fydd yn eich helpu chi i ystyried tiroedd anoddach yn haws. Bydd y sesiwn yn archwilio sgiliau yn cynnwys pwmpio, â llaw, codi’r olwyn gefn a’r naid gwningen.

Pris: £15

C/CM Cwrs: Sylfaenol (Canolig)

Lefel Gallu: Canolradd

Mae datblygiad ym mhob lefel yn gofyn am ddealltwriaeth dda a chadarn mewn trin beic, felly mae’n bwysig cael sgiliau sylfaenol yn eu lle. Yn y sesiwn hwn byddwch yn edrych ar yr hanfodion rhain â’u mireinio i’r rheini sy’n dymuno datblygu ymhellach. Archwilio safle’r corff, trosglwyddiad pwysau, brecio a chornelu er mwyn magu hyder a rheolaeth, yn barod i wynebu heriau newydd.

Pris: £15

  ^^^Yn ôl i’r brig^^^   

 


Gweithdai Hyfforddi Dydd Sul

Mae’r gweithdai hyn ar destunau defnyddiol a diddorol yn cael eu cynnwys fel rhan o docyn Mynediad i’r Prif Ddigwyddiad. Wrth gofrestru, bydd angen i chi ddewis un. Mae’r gweithdai wedi’u dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin, gydag argaeledd cyfyngedig iawn. Ar gyfer y mwyafrif o sesiynau, mae’n ddoeth dethol dewis cyntaf ac opsiynau wrth gefn rhag ofn bydd eich dewis cyntaf yn llawn.

 

CODE Workshop/Talk/Presentation
S1 Reidio o’r groth

Siwrnai o reidio tra’n feichiog i gael plentyn 3 ½ i feicio gyda phedalau am y tro cyntaf. Mae Ally Campell yn rhannu llawenydd ac anawsterau bywyd reidio sy’n cynnwys rhai bach. Yn cynnwys cyngor mae Ally wedi’i feithrin drwy ei phrofiad personol, yn cynnwys sut i aros yn symudol ar feic gyda phlant ifanc a sut i’w cael nhw i reidio pan ddaw’r amser.

Ally Campbell

S2 Addasu gêr a gofal beic sylfaenol

Gan gael gwared ar rai o’r dirgelion ynglŷn â gosod eich gerau, dyma sesiwn ymarferol ble mae cyfranogwyr yn defnyddio eu beiciau eu hunain. Dysgwch sut mae eich gerau yn gweithio a thechnegau cyweirio gêr sylfaenol. Bydd y sesiwn hefyd yn ymdrin â gofal beic sylfaenol ar gyfer y gyriant a cheblau yn cynnwys sut i olchi ac iro eich cadwyn.

Al Seaton

S3 Sut i garu eich beic.

Ar ôl 8 mlynedd o fod yn rheolwr Beics Brenin yng Nghoed y Brenin, mae Steve wedi bod yn dyst i’r holl bethau ofnadwy allai ddigwydd i feic. Mae e wedi dysgu yn union beth i’w wneud, a hefyd beth i’w osgoi er mwyn cadw beic ar ei draed. Yn y sesiwn hwn, bydd Steve yn rhannu ei ddoethineb, yn cynnig cyngor ac yn rhannu rhai awgrymiadau gwych a fydd yn helpu cariad i flodeuo yn y berthynas (heriol weithiau) rhwng reidwr a beic mynydd.

Steve Beech  

S4 Sut i ymdrin â chael pynjar

Hyd yn oed yn yr oes fodern o GPS a beiciau trydanol, mae cael pynjar dal yn rhan o feicio, felly, bydd angen i chi wybod sut i’w drin ar ryw bwynt. Felly, er mwyn eich helpu chi i feithrin yr hyder i daclo’r anochel, rydyn ni wedi cael yr unigolion mwyaf profiadol yn y maes, peirianyddion siop feic lleol, i rannu eu gwybodaeth, cyngor a thriciau gyda chi ar gyfer ateb y broblem yn gyflym. Bydd y sesiwn yn trafod trwsio olwynion â thiwb a di-diwb, cyngor ar bympiau, tiwbiau, cit atgyweirio ac unrhyw beth arall y gallech chi fod yn cario.

Beics Brenin

S6 Trwsio ar ochr y llwybr mewn Argyfwng

Bydd hyn yn eich helpu mewn trafferth: dysgwch gyweiriadau ac addasiadau cyflym er mwyn datrys problemau mecanyddol cyffredin. Paratowch yn ofalus ar gyfer problemau mecanyddol a allai godi er mwyn osgoi gorfod cerdded adref. Sesiwn ymarferol gyda’ch beic eich hunain.

Hyfforddwr: David Windebank

    Share your funny, epic or painful photos on instagram using #dyfienduro