Temtiwr Coed y Brenin

A weekend dedicated to women's mountain biking, with skills coaching and workshop sessions, guided rides, film night and special Q&A session with Tracy Moseley.   

Saturday/Sunday 9th/10th September 2017

EVENT FULL

Temtiwr Coed y Brenin

Event Date: 9th/10th September 2017

Temtiwr Tempter “One who tempts.” – A weekend dedicated to Women’s mountain biking at Coed y Brenin.

2017 EVENT FULL 

If further entries become available we will post information here and on our social media channels.

PLEASE CLICK HERE TO READ OUR FURTHER INFORMATION PAGE FOR ADDITIONAL PRE-ENTRY AND REGISTRATION INFORMATION

Borrowing its name from one of the forest’s best loved trails, the Temtiwr weekend will offer women an opportunity to advance their MTB skills and confidence, building on existing skills and learning new. There will be time to ride, relax and socialise in the beautiful surroundings of southern Snowdonia’s Coed y Brenin Forest Park. 

What’s planned: Skills coaching, workshops, guided rides, film, talk and live Q&A with former Downhill and Gravity Enduro Champion Tracy Moseley.

Open to Women 16yrs and over.  – Price £25*

*covers Sunday activities only.  Saturday social activities are all optional and separate prices apply.

(Spaces limited, pre-booking essential)

Temtiwr : “Un sy’n temtio” – Penwythnos o feicio mynydd i fenywod yng Nghoed y Brenin.

Gan fenthyg ei enw gan un o hoff lwybrau’r goedwig, bydd penwythnos y Temtiwr yn cynnig cyfle i fenywod wella’u sgiliau a’u hyder beicio mynydd, gan adeiladu ar sgiliau sydd ganddynt eisoes, a dysgu sgiliau newydd. Bydd amser i feicio, ymlacio a chymdeithasu yn amgylchedd bendigedig Parc Coedwig Coed y Brenin yn Ne Eryri.

Beth sydd ar y gweill: Hyfforddi sgiliau, gweithdai, beicio dan arweiniad, ffilm, sgwrs a Holi ac Ateb byw gyda’r gyn-Bencampwraig I Lawr Allt ac Enduro Disgyrchiant Tracey Moseley.

Agored i fenywod 16 oed a hŷn – Pris £25*

* yn cynnwys gweithgareddau dydd Sul yn unig. Mae gweithgareddau cymdeithasol dydd Sadwrn i gyd yn opsiynol ac mae prisiau gwahanol yn berthnasol.

(Lleoedd yn gyfyng, mae’n hanfodol archebu lle ymlaen llaw)

Dyfi Events are pleased to announce the arrival of a dedicated women’s MTB weekend at Coed Y Brenin. The event will take place on the weekend of the 9th/10th September. 

The event is a collaboration between Beics Brenin (Coed y Brenin’s trailhead bike shop and MTB Skills coaching provider), Natural Resources Wales, Welsh Cycling and Dyfi Events.

Following the successful launch of the first Women’s Mountain Biking Breeze hub at Coed y Brenin, the organisers have joined forces to introduce a dedicated weekend of women’s mountain biking at Coed y Brenin, the UK’s original trail centre. The weekend will offer the chance to ride, relax, socialise and learn. An opportunity to hone riding skills and gain new ones.  We’ve lined up a variety of workshops, coaching sessions, social and guided rides. There will be sessions on maintenance, fitness and nutrition, a film screening and pro rider Q&A with Tracy Moseley. 

Mae Digwyddiadau Dyfi yn falch o gyhoeddi fod penwythnos penodedig ar gyfer beicio mynydd i fenywod yn digwydd yng Nghoed y Brenin. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar benwythnos 9 a 10 Medi.

Cydweithrediad rhwng Beics Brenin (siop feics pen y llwybr Coed y Brenin a darparwr hyfforddiant sgiliau beicio mynydd), Cyfoeth Naturiol Cymru, Beicio Cymru a Digwyddiadau Dyfi yw’r digwyddiad.

Gan ddilyn ar lansiad llwyddiannus y canolbwynt Awel Beicio Mynydd i Ferched yng Nghoed y Brenin, mae’r trefnwyr wedi ymuno i gyflwyno penwythnos penodedig o feicio mynydd i fenywod yng Nghoed y Brenin, canolfan llwybrau fwyaf y DU. Bydd y penwythnos yn cynnig cyfle i feicio, ymlacio, cymdeithasu a dysgu. Cyfle i fireinio sgiliau beicio a dysgu rhai newydd. Rydym wedi trefnu amrywiaeth o weithdai, sesiynau hyfforddi, reidiau cymdeithasol a reidiau dan arweiniad. Cynhelir sesiynau ar gynnal a chadw, ffitrwydd a maeth, dangosiad ffilm, a sesiwn holi ac ateb gyda’r reidiwr pro Tracey Moseley.  

Venue: Coed y Brenin

Coed y Brenin was the first dedicated mountain bike trail centre in the UK, it’s expansive trail network and  excellent facilities provide the perfect location for a weekend of women’s cycling. The trail network features trails for all grades and abilities from absolute novice to expert rider. The centre also has a dedicated mountain bike skills area ‘Y Ffowndri’, offering a range of micro-trails and skills challenges that allow riders to progress their skills in manageable steps. 

Lleoliad: Coed y Brenin

Coed y Brenin oedd y ganolfan llwybrau beicio mynydd penodedig gyntaf yn y DU, ac mae’r rhwydwaith helaeth o lwybrau a chyfleusterau rhagorol yn darparu’r lleoliad perffaith ar gyfer penwythnos o seiclo i fenywod. Mae’r rhwydwaith llwybrau’n cynnwys llwybrau ar gyfer pob gradd a gallu o ddechreuwr pur i feiciwr arbenigol. Mae gan y ganolfan ardal sgiliau beicio mynydd benodedig yn ogystal, sef ‘Y Ffowndri’, sy’n cynnig dewis o ficro-lwybrau a heriau sgiliau sy’n rhoi cyfle i feicwyr gynyddu’u sgiliau fesul camau cyraeddadwy.

The centres trail network offers short to long rides on a range of colour coded, skill graded all-weather trails that immerse riders in beautiful forest scenery with epic views of the southern Snowdonian mountains.  

Coed y Brenin’s purpose built visitor centre provides the hub for the weekend activities with facilities including cafe, changing room with toilets and hot showers, bike shop, bike wash and meeting space. 

Mae rhwydwaith llwybrau’r ganolfan yn cynnig reidiau byr i hir, ar hyd amrywiaeth o lwybrau a ddosbarthwyd yn ôl lliw a sgil, addas i bob tywydd, sy’n trwytho beicwyr yn y golygfeydd coedwig godidog gyda golygfeydd syfrdanol o fynyddoedd de Eryri.

Mae canolfan ymwelwyr benodedig Coed y Brenin yn ganolbwynt ar gyfer gweithgareddau’r penwythnos gyda chyfleusterau sy’n cynnwys caffi, ystafell newid â thoiledau a chawodydd poeth, siop feics, lle golchi beics a lle cyfarfod.

 

The weekend….. | Y Penwythnos…..

Saturday

The weekend will begin with informal guided riding on Saturday but those wanting to limber up for the trails can arrive early for a pre-ride yoga session led by local yoga instructor and MTB guide Polly Clark of Mountain Yoga Breaks (yoga session 1.5hrs +£7.50 bookable on sign-up). 

Saturday evening the visitor centre will host a film screening. We’ll confirm what’s showing a little closer to the date. A hot meal is available prior to the film screening by pre-booking with your event ticket.

Dydd Sadwrn

Bydd y penwythnos yn dechrau gyda reidio dan arweiniad anffurfiol ar ddydd Sadwrn, ond gall y rheiny sydd awydd paratoi ar gyfer y llwybrau gyrraedd yn gynnar ar gyfer sesiwn yoga cyn reidio dan arweiniad yr athro yoga lleol ac arweinydd beicio mynydd Polly Clark o Mountain Yoga Breaks (sesiwn yoga 1.5awr +£7.5 gellir archebu adeg cofrestru).

Ar nos Sadwrn bydd y ganolfan ymwelwyr yn cynnal dangosiad ffilm. Byddwn ni’n cadarnhau beth fydd yn chwarae ychydig y nes at y dyddiad.

 

Sunday

The core of the weekend will be Sunday’s coaching sessions and workshops. The morning will begin with a meet & greet before riders head off to their pre-selected sessions. Participants will join 2 x 1hr sessions comprising of 1 x 1hr coaching session plus 1 x 1hr workshop. There will be a short break between sessions with a chance to relax and grab a drink or snack.

A sandwich buffet lunch is included in the entry fee. Please notify us if you have any food allergies or special dietary requirements.

Sunday afternoon will continue with grouped rides, offering those who feel ready, the chance to sample route sections from the forthcoming Coed Y Brenin Enduro . The weekend is a great opportunity for riders looking to prepare for the challenge of this and other MTB endurance events. A new shorter route option will be added to the event this year, providing a stepping stone for those wanting to take on one of the longer routes in future years. 

After the ride there will be an afternoon tea break with hot drink and biscuits available (also included in the ticket price) before the Q&A session begins.

Dydd Sul

Craidd y penwythnos fyd Sesiwn Hyfforddi a Gweithdai dydd Sul. Bydd y bore’n dechrau gyda sesiwn cwrdd a chyfarch cyn i’r beicwyr anelu am y sesiynau a ddewiswyd ymlaen llaw ganddynt. Bydd cyfranogwyr yn ymuno â 2 sesiwn 1 awr yn cynnwys 1 sesiwn hyfforddi ac 1 sesiwn 1 awr o weithdy. Bydd egwyl fer rhwng y sesiynau, gyda chyfle i ymlacio a chael diod neu fyrbryd.

Cynhwysir bwffe brechdanau yn y pris mynediad. A fyddech cystal â rhoi gwybod i ni os oes gennych unrhyw alergedd bwyd neu unrhyw ofynion dietegol arbennig.

Bydd prynhawn dydd Sul yn parhau gyda reidiau grŵp, a fydd yn rhoi cyfle i’r rheiny sy’n teimlo’n barod am yr her i gael blas ar adrannau sampl ar gyfer Enduro Coed y Brenin a fydd yn digwydd yn fuan wedyn. Mae’r penwythnos yn gyfle gwych i feicwyr sy’n dymuno paratoi ar gyfer her y digwyddiad hwn a digwyddiadau enduro beicio mynydd eraill. Bydd dewis o lwybr newydd byrrach yn cael ei ychwanegu at y digwyddiad eleni, gan roi cyfle i’r rheiny sy’n dymuno rhoi cynnig ar un o’r llwybrau hirach yn y dyfodol roi blaen eu bys yn y dŵr, fel petai.

Ar ôl y reid, bydd egwyl te prynhawn gyda diod boeth a bisgedi ar gael (eto, wedi’i gynnwys ym mhris y tocyn) cyn i’r sesiwn Holi ac Ateb ddechrau.

The event will close with a talk and open questions and answers session with Trek Athlete and Ambassador, former UCI Downhill and Enduro World Series Champion, Tracy Moseley. Tracy has a long and illustrious career at the uppermost levels of the sport, with many national, European and World titles to her name. The Q & A session offers the chance for Tracy to share her experiences from taking her first steps in the sport to competing on the world stage, a journey to inspire and inform all women in the sport of mountain biking.

Bydd y digwyddiad yn dod i ben gyda sgwrs a sesiwn holi ac ateb agored gyda’r Athletwr Trec a’r Llysgennad, cyn-Bencampwraig Cyfres Enduro’r Byd a UCI I Lawr Allt, Tracy Moseley. Mae gan Tracy yrfa hir a llewyrchus ar frig y gamp, ac mae hi’n dal sawl teitl cenedlaethol, Ewropeaidd a byd-eang. Mae’r sesiwn holi ac ateb yn rhoi cyfle i Tracy rannu’i phrofiadau, o’r camau cyntaf yn y gamp i gystadlu ar lwyfan y byd, taith a fydd yn ysbrydoli ac yn addysgu pob menyw sy’n rhan o gamp beicio mynydd.

Ready for a challenge?

The event has been designed to provide guidance and encouragement for women preparing to enter their first MTB endurance event, such as the October 1st Trek Coed y Brenin Enduro (Coed y Brenin’s largest participation MTB endurance challenge). With skills development sessions, the chance to try sections of the event route and to talk tactics, preparation and equipment with other women who have already undertaken the challenge, the event provides an ideal opportunity to prepare yourself with the necessary skills, knowledge and confidence to successfully complete the challenge.

Barod am her?

Cynlluniwyd y digwyddiad i roi arweiniad ac anogaeth i fenywod sy’n paratoi i gystadlu yn eu digwyddiad enduro beicio mynydd cyntaf, fel Trec Enduro Coed y Brenin ar 1 Hydref (her enduro beic mynydd fwyaf Coed y Brenin o ran niferoedd). Gyda sesiynau datblygu sgiliau, y cyfle i roi cynnig ar rannau o lwybr y digwyddiad a thrafod tactegau, dulliau paratoi ac offer gyda menywod eraill sydd eisoes wedi ymgymryd â’r her, mae’r digwyddiad yn gyfle delfrydol i’ch arfogi eich hun â’r sgiliau, gwybodaeth a hyder angenrheidiol i gwblhau’r her yn llwyddiannus.

 


Gaynor Davis of Welsh Cycling commented “The event offers women the opportunity to socialise, meet new friends and to experience the joys of mountain biking on some of the most scenic trails in North Wales.  We want to create the opportunity for women to improve their confidence & skills in preparation for entering mountain biking events, such as the Coed Y Brenin Enduro or Welsh Mountain Biking Series. We hope the event will appeal to women of all ability levels, giving riders a chance to connect with others, share their experiences and gain new skills and knowledge from the experts we’ll have on hand”. 

Meddai Gaynor Davis o Beicio Cymru: “Mae’r digwyddiad yn cynnig cyfle i fenywod gymdeithasu, cwrdd â ffrindiau newydd a phrofi gwefr beicio mynydd ar rai o’r llwybrau harddaf yng Ngogledd Cymru. Rydym ni eisiau rhoi cyfle i fenywod wella’u hyder a’u sgiliau er mwyn paratoi ar gyfer cystadlu mewn digwyddiadau beicio mynydd, fel Enduro Coed y Brenin neu Gyfres Beicio Mynydd Cymru. Ein gobaith yw y bydd y digwyddiad yn apelio at fenywod ar bob lefel gallu, gan roi cyfle i feicwyr gysylltu â’i gilydd, rhannu eu profiadau ac ennill sgiliau a gwybodaeth newydd oddi wrth yr arbenigwyr fydd wrth law.”

    Share your funny, epic or painful photos on instagram using #dyfienduro